Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

  • 219

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів придорожнього сервісу на території Великоомелянської сільської ради» в наступній редакції: «Детальний план території індустріального парку за межами населених пунктів на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району»

(проєкту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів)

1. Інформація про заявника

Великоомелянська сільська рада, с. Велика Омеляна, вул. Шевченка, буд. 79, 35360. Електронна адреса – vomelyana@ukr.net, тел.: (0362) 278-157.

2. Вид, характеристика та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Внесення змін до ДПТ розробляється згідно з рішенням Великоомелянської сільської ради від 15 вересня 2022 року № 895 «Про внесення змін до містобудівної документації».

Внесення змін до ДПТ виконано з метою уточнення параметрів забудови земельних ділянок, уточнення принципів планувальної організації забудови та інженерного забезпечення території, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, створення транспортної інфраструктури, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення тощо.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Розробляється на основі: Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів придорожнього сервісу на території Великоомелянської сільської ради.

Проект ДПТ розробляється у відповідності з:

  • Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
  • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
  • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
  • ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
  • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
  • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

3. Те якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На території проєктних ділянок та прилеглих територіях не передбачено нових видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і відносяться до першої категорії планової діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля.

При реалізації детального плану території враховуються проєктовані види діяльності для об'єктів другої категорії, що можуть мати значний вплив на довкілля, а саме:

- облаштування індустріальних парків.

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування.

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування ДПТ, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних  ділянок);

- кліматичні фактори, у тому числі для здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються для розташування рішеннями детального плану території на здоров’я населення.

- для територій з природоохоронним статусом: відсутні

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО змін до ДПТ, передбачається розглянути «Варіант нульової альтернативи», без впровадження проектних змін та «максимально сприятливий сценарій».

Альтернатива 1: «Варіант нульової альтернативи» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2: «Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів із використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проєкту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проєкту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація, дані моніторингу стану довкілля,  експертні оцінки, інша доступна інформація.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві, реконструкції і технічному переоснащенню і експлуатації об’єктів на території ДПТ доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

- дотримання нормативних меж  санітарно-захисної зони;

- використання пилогазоочисного устаткування на джерелах викиду для досягнення нормативів гранично - допустимих викидів забруднюючих речовин;

- охорона ґрунтів (ефективне відведення дощових вод згідно вертикального планування та їх очищення на локальних очисних  спорудах);

- улаштування і утримання дорожнього покриття в стані, який запобігає проникненню поверхневих забруднених вод в ґрунт;

- встановлення сучасного енергоефективного виробничого обладнання;

- формування зелених насаджень спеціального призначення;

- в цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до

Великоомелянська сільська рада, що знаходиться за адресою с. Велика Омеляна, вул. Шевченка, буд. 79 Рівненського району Рівненської області, 35360, тел.: (0362) 278-157, електронна адреса: vomelyana@ukr.net 

Контактна особа : землевпорядник – Гайдусь Аліна Анатоліївна.

Строки подання:

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення (до 29 грудня 2022 року).