Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації

 • 12

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту містобудівної документації

Внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території для будівництва дорожнього сервісу (автозаправна станція середньої потужності та виставково-оглядовий майданчик) на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області»

(проєкту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів)

1. Інформація про замовника

Великоомелянська сільська рада, в особі голови Карпюк Алли Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (35360, вул. Шевченка, буд. 79, с. Велика Омеляна, Рівненський р-н, Рівненська обл.; Код ЄДРПОУ:  04387154

Контактні телефони: (0362) 278-157 )

2. Вид, характеристика та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Вид – містобудівна документація на місцевому рівні – детальний план території.

ДПТ розробляється згідно рішення Великоомелянської сільської ради № 1143 від 12 вересня 2023 року

Основні цілі даного Детального плану території» :

 • Функціонування індустріального парку, виробничої забудови, логістичних центрів, транспортних коридорів та інженерної інфраструктури
 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації;
 • становлення ліній регулювання забудови;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
 • визначення містобудівних умов та обмежень;
 • забезпечення комплексності забудови території;
 • попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;
 • комплексного благоустрою та озеленення;
 • гармонійна інтеграція виробничих будівель та споруд, їх елементів благоустрою в існуючу забудову, із комплексним благоустроєм. Оптимальне розміщення об’єктів виробничої  забудови, з врахуванням всіх планувальних вимог та обмежень.

Даний ДПТ уточнює положення чинного Генерального плану села Велика Омеляна в частині перспективного розвитку та існуючої Схеми планування території Рівненської області

Проект ДПТ розробляється у відповідності з:

 • Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
 • ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

3. Те якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На проектній території передбачається облаштування індустріального парку, який відноситься до інфраструктурних об’єктів другої категорії  видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»

В детальному плані території визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проектування.

У межах проектної території, учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), альтернативної енергетики, зберігання енергії, а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і електронних комунікацій на умовах, визначених ЗУ «Про індустріальні парки» та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.

На території індустріальних парків не може здійснюватися діяльність з виробництва підакцизних товарів (за виключенням виробництва біологічних видів палива (біопалива), виробництва біокомпонентів, вироблення енергії з альтернативних джерел енергії, виробництва автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів) та господарська діяльність, що підпадає під ліцензування згідно з пунктами 18, 18-1, 20-22, 32 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Орієнтовні техніко-економічні показники ДПТ:

В ДПТ опрацьовано планувальне рішення використання території, площею 29,2130 га. 

Гранично допустима висота будівель – 18,0 м.

Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 70 %.

Максимальний клас шкідливості -IV клас із 100-метрової санітрно-захисною зоною.

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення. А саме:

А. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • Існуючих основними екологічних проблемам проектної території не визначено. Необхідно врахувати вплив міжнародної автомагістралі М-06 Київ – Чоп Незабудована територія вкрита трав’яною рослинністю.
 • В період будівництва – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільної та виробничої техніки.
 • В процесі експлуатації:
 • Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємств в залежності від класу шкідливості;
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від транспортних засобів, що перебуватимуть на даній території;
 • від пристроїв опалення проектних будівель;
 • Побутові потреби у водопостачанні передбачено забезпечувати від мережі існуючого централізованого водоводопостачання від діючого підприємства на заході.
 • Побутове каналізування передбачається шляхом влаштування локальних очисних споруд;
 • Каналізування стічних поверхневих вод (дощова каналізація) - відведення поверхневих вод з території земельних ділянок передбачається за допомогою організації рельєфу із влаштуванням закритих та відкритих водовідвідних лотків із дощоприймачами та попередньою очисткою локальними очисними спорудами.

- на водні ресурси:

 • існуючих проблем не визначено;
 • В період будівництва об’єктів – відсутні;
 • В процесі експлуатації – відсутні, оскільки водні об’єкти в межах розробки – відсутні.

- на земельні ресурси:

 • існуючих проблем не визначено;
 • В період будівництва об’єктів – відсутні. Земельні роботи передбачено здійснювати у відповідності з земельним законодавством, дотриманням державних норм та правил, у відповідності з законодавством затвердженого проекту зняття родючого шару ґрунту.
 • В процесі експлуатації – відсутні. Проект благоустрою передбачає захист ґрунтової основи від руйнування, вивітрювання та вимивання. Для запобігання забруднення ґрунтових вод – поверхневі та побутові води проходитимуть попередню очистку ЛОС

- поводження з відходами:

 • існуючих проблем не визначено;
 • В період будівництва об’єктів розділами ПОБ та ПВР необхідно передбачити організований збір сміття та забруднюючих речовин;
 • В процесі експлуатації – відсутні. Проектом передбачається роздільний збір побутових відходів.

для територій з природоохоронним статусом

В межах розробки ДПТ відсутні території з природоохоронним статусом.

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Загальною альтернативою проекту детального плану території, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО до ДПТ, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінити величину і значимість впливів і ризиків;

- розробити заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації. При аналізі запропонованого в проекті детального плану розвитку територій, в тому числі, заснованих на принципово різних пріоритетах, доцільно використовувати методи, що базуються на цільовому аналізі та індикаторах сталого розвитку.

В ході СЕО передбачено провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного екологічного і соціально – економічного розвитку міста та підвищення умов життя населення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Для покращення містобудівного та рекреаційного середовища, охорони довкілля, рекомендовано виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» :

встановлення ліній регулювання для проектної забудови

- встановлення нормативних проектних санітарно-захисних зон від джерел шкідливості проектних підприємств індустріального парку

- встановлення всіх планувальних обмежень від інженерних мереж та споруд, інших об’єктів (об’єктів енергопостачання, водопостачання, каналізування, газопостачання, тощо);

- забезпечення організованого водовідведення дощових вод та їх очистка;

- забезпечення санітарного очищення території із дотримання вимог щодо роздільного збирання сміття із його послідуючим видаленням на полігон;

- забезпечити територію локальними очисними спорудами з бензомаслоуловлювачами для поверхневих стічних вод та локальними очисними спорудами для побутових стічних вод.

- в межах проектної території закласти інженерну інфраструктуру необхідну для повноцінного функціонування індустріального парку

У відповідністю з державною політикою в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні еко-енергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

 • дотримання нормативних меж санітарно-захисної зони;
 • облаштування ділянок водопровідних споруд, прокладка мереж водопостачання по території;
 • трансформація та розвиток транспортної мережі з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
 • розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;
 • підвищення ефективності системи санітарного очищення території;
 • впровадження новітніх енергоефективних технологій;

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: – відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; – заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування, а сприятиме інвестиційної привабливості населеного пункту та області в цілому.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним рекомендаціям із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до

Відділ з питань архітектури, благоустрою та земельних відносин Великоомелянської сільської ради

35360, вул. Шевченка, буд. 79,

с. Велика Омеляна, Рівненський р-н, Рівненська обл.

Код ЄДРПОУ:  04387154

Контактні телефони: 

(0362) 278-157 

E-mail: vomelyana@ukr.net

Контактна особа : начальник відділу з питань архітектури, благоустрою та земельних відносин Великоомелянської сільської ради Мамчур Наталія Миколаївна

Строки подання:

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 10 днів з дня її оприлюднення (до 20  травня 2024 року).

 

 

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території для будівництва дорожнього сервісу (автозаправна станція середньої потужності та виставково-оглядовий майданчик) на території Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області»

Детальний план території розробляється на замовлення Великоомелянської сільської ради, на підставі рішення Великоомелянської сільської ради № 1143 від 12 вересня 2023 року

Проектована ділянка на яку розробляється детальний план території  розташовується за межами населеного пункту с. Велика Омеляна Рівненського району Рівненської області, що належить до приміської зони м. Рівне.

Територія детального плану знаходиться в межах впливу автодороги міжнародного значення Е-40, а також в незначній віддаленості від міжнародного Рівненського аеропорту

Детальний план території розробляється з метою зміни цільового призначення  земельних ділянок приватної власності з кадастровими номерами: 5624682000:05:025:0241;5624682000:05:025:0239;5624689500:09:048:0643;5624682000:01:020:0002;5624682000:05:025:0593;5624682000:05:025:0634;5624682000:05:025:0594;5624682000:05:025:0483;5624682000:05:025:0243;5624682000:01:020:0003;5624682000:05:025:0234;5624682000:05:025:0245;5624682000:05:025:0242;5624682000:05:025:0240;5624682000:05:025:0482;

Планувальні обмеження які діють на територію в межах опрацювання:

01.03.1

Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об’єкта транспорту

01.08.1

Санітарно-захисні смуги навколо інженерних комунікацій

01.04.2

Санітарно-захисна зона навколо (уздовж) об’єкта електрозв’язку

01.04

Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта зв’язку

01.08

Охоронна зона навколо інженерних комунікацій

01.05

Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта енергетичної системи

01.04.1

Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта електрозв’язку

02.01.4

Санітарно-захисна смуга об’єкта водопостачання

05.05

Смуга відведення

Територія опрацювання частково зі сходу та півдня обмежена землями транспорту, житлової забудови та с/г призначення, північна межа ділянки межує з землями транспортної інфраструктури, ,з південного на північний захід територія опрацювання межує із землями житлової, громадської та  частково с/г призначення.

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Великоомелянська сільська рада Рівненського району Рівненської області

 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки розміщена на сайті https:// vomelyana-gromada.gov.ua

Громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту внесення змін до детального плану території триватиме упродовж 10 днів, до 20 травня 2024 року.

б) способи участі громадськості:

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документа державного планування. Відповідно до п. 7 ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником і вносяться ним до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

Громадські слухання відбудуться 20 травня 2024 року о 10 годині за адресою: вул. Шевченка, буд. 79, с. Велика Омеляна, (у разі наявності зауважень від громадськості)

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Відділ питань архітектури, благоустрою та земельних відносин Великоомелянської сільської ради

Адреса: 35360, вул. Шевченка, буд. 79, с. Велика Омеляна, Рівненський р-н, Рівненська обл.

Код ЄДРПОУ:  04387154

Контактні телефони: 

(0362) 278-157 

e-mail: vomelyana@ukr.net

Контактна особа :  начальник відділу питань архітектури, благоустрою та земельних відносин Великоомелянської сільської ради Мамчур Наталія Миколаївна

 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Відділ питань архітектури, благоустрою та земельних відносин Великоомелянської сільської ради

Адреса: 35360, вул. Шевченка, буд. 79, с. Велика Омеляна, Рівненський р-н, Рівненська обл.

Код ЄДРПОУ:  04387154

Контактні телефони: 

(0362) 278-157 

e-mail: vomelyana@ukr.net

Контактна особа :  начальник відділу Мамчур Наталія Миколаївна

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

наявна екологічна інформація - Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації за адресою: вулиця Саймона Сміта, 20, Рівне, Рівненська область, 33004

наявна інформація пов’язана зі здоров’ям населення – Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації за адресою 33028 м. Рівне, вул. 16 Липня, 38

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.