Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

  • 631

Щомісячна компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі – фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’яза спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі – соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі).

Мають право на отримання соціальних послуг:
- особи з інвалідністю I групи;
- діти з інвалідністю;
- громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;
- невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не
можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
- діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.
Компенсація не призначається:
1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, якщо такі особи отримують:
- соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;
- виплати на догляд відповідно до ЗаконівУкраїни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про державнусоціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
(крім осіб з інвалідністю з дитинства І групи);
2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.
Для призначення компенсації подаються наступні документи:
- заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;   
- заява про згоду отримувати соціальні послуги;
- паспорт  громадянина України (пред’являється під час подачі заяви);
- копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі);

- декларація про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);
- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись, за формою, затвердженою МОЗ;
- копія медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ;
- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально- профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ;
- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги;
- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі.
Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісячно через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.
Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.
Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньопереміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування: тобто, якщо отримувач допомоги та особа, за якою він доглядає в зв’язку з запровадженням воєнного стану перемістилися до іншого безпечного місця, де обліковуються як ВПО, вони повинні повідомити про
це місцевий орган соціального захисту для переоформлення діючих виплат за новим місцем проживання.
Рішення про надання компенсації приймається виключно на підставі висновків про комплекс невизначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка
потребує надання соціальних послуг (за показниками ступеня рухової активності), яке здійснюється фахівцями департаменту разом із представниками закладу охорони здоров’я, надавачів соціальних послуг.
Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу, установленим  на 1 січня року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом такої особи, за квартал, що передує місяцю перед місяцем звернення.
Під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї уповноважені органи, що призначають компенсацію, користуються всіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи громадян, зокрема інформацією Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Для нарахування компенсації можуть використовуватися відомості про доходи (списки, довідки, дані на технічних носіях інформації, інші дані,
отримані від органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, інших підприємств, установ, організацій).
Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів) використовуються відомості ДПС із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України.
Середньомісячний сукупний дохід надавача послуг та членів його сім’ї розраховується згідно з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 17 травня 2022 р. № 150.
Громадянам, які раніше отримували допомогу фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначену відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004  № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, проводяться до 01.01.2023.
Виплата компенсації припиняється в разі:
1) зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги;
2) смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
3) смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги;
4) отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні;
5) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 30 календарних днів (до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, разом з особою, яка потребує надання соціальних послуг, на лікуванні за кордоном, що підтверджується відповідними документами).
6) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному або санаторно- курортному лікуванні протягом 30 календарних днів.